Latvijas mikrobiologu biedrība
Mikrobi veido būtiskas savstarpējās attiecības…

Pieņemti dibināšanas sapulcē 1996. gada 28. martā
Pēdējās izmaiņas pieņemtas 2006. gada 7. februārī

1. Vispārējie noteikumi.

1.1. Biedrības nosaukums ir "Latvijas Mikrobiologu biedrība", saīsināti LMB.

1.2. Biedrības atrašanās vieta un tās juridiskā adrese: Latvijas Republika, Rīga, Kronvalda bulvārī 4, LV 1586.

1.3. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

1.4. Biedrība darbojas uz Latvijas Republikas likuma "Biedrību un nodibinājumu likums", šo statūtu un LR spēkā esošo likumu un citu normatīvo aktu pamata.

1.5. Biedrība juridiskās personas tiesības iegūst ar brīdi, kad tā tiek reģistrēta likumā noteiktajā kārtībā. Ar reģistrācijas dienu biedrība ir tiesīga uzsākt likumā un statūtos paredzēto darbību. Biedrībai ir patstāvīga bilance, zīmogs un simbolika, atribūtika un sarakstes veidlapas.

1.6. Biedrībai ir atsevišķa manta, tā var savā vārdā iegūt mantiskas un personiskas nemantiskas tiesības un uzņemties pienākumus; tā var būt prasītājs un atbildētājs tiesā; veikt uzņēmējdarbību un saimniecisko darbību saskaņā ar saviem darbības mērķiem un uzdevumiem. Biedrībai var piederēt naudas līdzekļi Latvijas Republikas un ārvalstu valūtā Latvijas Republikas un ārvalstu bankās.

1.7. Biedrība atbild par savām saistībām ar visu savu mantu. Valsts neatbild par biedrības saistībām, bet biedrība neatbild par valsts saistībām. Biedri atbild par biedrības saistībām savu iemaksu apmēros. Biedrība neatbild par savu biedru saistībām.

1.8. Biedrības darbības teritorija ir Latvijas Republika, kā arī ārvalstis.

2. Biedrības darbības mērķi un uzdevumi.

2.1. Veicināt mikrobioloģijas attīstību Latvijā.

2.2. Popularizēt mikrobioloģijas uzdevumus, iespējas un sasniegumus.

2.3. Sekmēt biedrības biedru kvalifikācijas pilnveidošanu.

2.4. Veicināt mikrobioloģijas zināšanu pasniegšanu augstskolās un vidējās mācību iestādēs.

2.5. Iesaistīt speciālistus Latvijai aktuālu mikrobioloģijas problēmu risināšanā un veicināt pētījumu rezultātu pielietošanu.

2.6. Organizēt zinātniskus konkursus, konferences, simpozijus u.c. zinātniskus pasākumus.

2.7. Organizēt un veicināt sadarbību ar citu valstu mikrobiologu biedrībām un starptautiskajām mikrobiologu organizācijām.

3. Biedrības struktūrvienības.

3.1. Biedrības struktūrvienības organizē pēc teritoriālā vai zinātnes nozaru principa. Jaunas struktūrvienības var tikt izveidotas vietās, kur darbojas vismaz 5 biedrības biedri. Teritoriālās vai profesionālās struktūrvienības statuss šādai grupai tiek piešķirts pēc tās iesnieguma biedrības valdei ar valdes lēmumu.

3.2. Struktūrvienības augstākā pārvaldes institūcija ir tās biedru kopsapulce. Struktūrvienības kopsapulce

- lemj par valdes vai vienpersoniskas vadības izveidošanu,

- ievēl delegātus uz biedrības kongresu,

- savas kompetences ietvaros lemj par visiem struktūrvienības darba jautājumiem.

4. Vadības, saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcijas.

4.1. Biedrības vadības institūcijas ir kongress, valde un priekšsēdētājs.

4.2. Biedrības revīzijas institūcija ir revīzijas komisija.

4.3. Biedrības augstākā vadības (pārvaldes) institūcija ir kongress. To sasauc valde, ne retāk kā reiz trīs gados, par tā laiku, vietu un darba kārtību paziņojot biedriem ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš. Pēc ne mazāk kā 1/10 daļas biedru, valdes vai biedrības priekšsēdētāja, kā arī revīzijas komisijas priekšsēdētāja priekšlikuma var tikt sasaukts ārkārtas kongress.

4.4. Kongress ir tiesīgs lemt, ja tā darbā piedalās vairāk nekā puse delegātu.

4.5. Katram biedram ir viena balss. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu.

4.6. Biedrības kongress

- apstiprina biedrības statūtus, izdara tajos grozījumus,

- izstrādā biedrības darbības projektus, virzienus un to finansēšanas kārtību,

- ievēl valdi, priekšsēdētāju un revīzijas komisiju,

- apstiprina un groza valdei, priekšsēdētājam un revīzijas komisijai paredzētās instrukcijas un nolikumus,

- izskata ar valdes, priekšsēdētāja un revīzijas komisijas darbību saistītos iesniegumus,

- apstiprina valdes lēmumus par jaunu biedru uzņemšanas kārtības izmaiņām,

- lemj par biedrības pašlikvidāciju,

- pēc valdes, priekšsēdētāja vai revīzijas komisijas ieteikuma izskata citus ar biedrības darbību saistītos jautājumus,

- ievēl goda biedrus,

- kongress ir tiesīgs izskatīt jebkuru citu jautājumu, kas saistīts ar biedrības darbību.

4.7. Biedrības valdi aizklāti balsojot ievēl kongress uz 3 gadiem piecu locekļu sastāvā. Valdes locekļi ir biedrības biedri, un tiem ir saistoši biedrības statūti. Valde ir biedrības izpildinstitūcija. Tai ir lēmējtiesības jautājumos, kas nodoti tās pārziņā noteiktās kompetences ietvaros. Valde nodarbojas kongresu starplaikā. Valde

- sagatavo statūtu izmaiņu un grozījumu projektus,

- izstrādā nolikumus un instrukcijas, kas paredzēti valdes, priekšsēdētāja un revīzijas komisijas darbībai, un ir iesniedzami apstiprināšanai kongresam,

- nosaka pārstāvniecības normas kongresam,

- rīkojas ar biedrības kustamo un nekustamo īpašumu kongresa noteiktajās robežās, iegūst un atsavina šādu īpašumu,

- uzņem biedrības biedrus.

Valdes lēmumus ieinteresētās personas var pārsūdzēt kongresam.

4.8. Biedrības valdes darbu organizē un vada priekšsēdētājs, kurš ir arī valdes loceklis. Biedrības priekšsēdētājam un vienam no valdes locekļiem valde piešķir tiesības pārstāvēt biedrību atsevišķi, bet pārējiem četriem valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt biedrību savstarpēji kopīgi, t.i., katram no tiem kopā ar trim pārējiem.

4.9. Valdes sēdes notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā divas reizes gadā. Valde ir tiesīga lemt, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse ievēlēto valdes locekļu. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm daloties, izšķiroša ir biedrības priekšsēdētāja balss. Valdes sēdes sasauc priekšsēdētājs. Pēc priekšsēdētāja, valdes locekļa, revīzijas komisijas vai ne mazāk kā 1/10 biedru ierosinājuma var tikt sasauktas ārkārtas valdes sēdes ar iniciatoru piedāvāto darba kārtību.

4.10. Kongress aizklāti balsojot ievēl biedrības priekšsēdētāju uz 3 gadiem ar tiesībām tikt pārvēlētam. Priekšsēdētājs vienlaikus ir arī valdes loceklis. Priekšsēdētājs

- realizē biedrības operatīvo vadību, nodrošinot plānošanas, darba organizācijas, regulēšanas un kontroles funkcijas,

- nodrošina kongresa un valdes sēžu lēmumu izpildi,

- pārstāv biedrību tiesās, citās valsts un pašvaldību institūcijās un saimnieciskajās struktūrās kā Latvijas Republikā, tā arī ārvalstīs,

- nodrošina biedrības sakarus ar citu valstu sabiedriskām organizācijām,

- rīkojas ar biedrības mantu saskaņā ar kongresa un valdes lēmumiem,

- bez pilnvaras darbojas biedrības vārdā, slēdz līgumus, vienošanās,

- atver kontus bankās Latvijas Republikā un ārvalstīs,

- savas kompetences robežās izdod pavēles, rīkojumus un instrukcijas biedrības darbiniekiem, kas tiem ir obligāti,

- nosaka biedrības algoto darbinieku atalgojumu,

- sagatavo atskaites par biedrības darbību,

- izskata biedrības darbinieku iesniegumus,

- veic citas biedru kongresa uzticētās funkcijas.

4.11. Ja priekšsēdētājs rīkojas nelikumīgi, nolaidīgi, pārkāpjot savu pilnvaru robežas, likumu, šos statūtus, biedru kongresa lēmumus un instrukcijas, viņš ir atbildīgs par zaudējumiem, kas tā rezultātā radušies biedrībai, tās biedriem un trešajām personām.

4.12. Biedrības valde no sava sastāva ar vienkāršu balsu vairākumu atklāti balsojot ievēl biedrības priekšsēdētāja vietnieku, zinātnisko sekretāru un mantzini. Biedrības priekšsēdētāja, viņa vietnieka, zinātniskā sekretāra un mantziņa pienākumu sadalījumu nosaka biedrības valde.

5. Revīzijas komisija.

5.1. Biedrības darbību kontrolē revīzijas komisija, ko uz 3 gadiem aizklāti balsojot ievēl kongress. Revīzijas komisijas loceklis nevar būt valdes loceklis. Bijušais priekšsēdētājs un valdes loceklis triju gadu laikā pēc atbrīvošanas no amata nevar būt par revīzijas komisijas locekļiem. Revīzijas komisija sastāv no 3 cilvēkiem, kuri no

sava vidus ievēl revīzijas komisijas priekšsēdētāju.

5.2. Revīzijas komisijas sēdes notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi gadā. Revīzijas komisijas sēdes sasauc revīzijas komisijas priekšsēdētājs. Revīzijas komisija ir tiesīga lemt, ja tās sēdē piedalās vismaz divi cilvēki. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm daloties, izšķiroša ir revīzijas komisijas priekšsēdētāja balss.

5.3. Revīzijas komisijai ir tiesības:

- apskatīt un revidēt visu biedrības mantu un finansiālo darbību,

- jebkurā laikā īstenot neatliekamos kontroles un pārbaudes pasākumus,

- īstenot kontroles un pārbaudes pasākumus pēc biedrības biedru ierosinājumiem.

5.4. Revīzijas komisijai par atklātām nepilnībām jāziņo kongresam, valdei vai priekšsēdētājam, nepieciešamības gadījumā pieprasot ārkārtas kongresa vai valdes sēdes sasaukšanu.

5.5. Revīzijas komisija veic savu darbību saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un normatīvajiem aktiem. Tā atbild biedrībai un trešajām personām par zaudējumiem, kas radušies tās kļūdu vai prettiesiskas darbības rezultātā.

6. Biedrības līdzekļi, to veidošanas un izlietošanas kārtība.

6.1. Biedrības līdzekļi veidojas no

- biedru iestāšanās naudas,

- ikgadējiem biedru naudas maksājumiem,

- ienākumiem par iegādātajām akcijām un daļām uzņēmējdarbībās (uzņēmumos),

- fizisko un juridisko personu ziedojumiem,

- ienākumiem no saimnieciskās darbības,

- citiem maksājumiem, kas nav aizliegti ar likumiem vai citiem normatīviem aktiem.

6.2. Struktūrvienības daļu no saviem ienākumiem pārskaita biedrības valdei biedrības darba finansēšanai. Atskaitījuma apjomu nosaka ar biedrības valdes lēmumu pēc savstarpējas vienošanās ar struktūrvienībām; atskaitījums nevar būt lielāks kā 50 % no ikgadējiem nodaļas vai asociācijas ienākumiem.

6.3. Biedrības līdzekļi tiek izmantoti:

- biedrības mērķu un uzdevumu realizācijai,

- grāmatu, brošūru, žurnālu, speciālo preses izdevumu un biļetenu, uzskates līdzekļu, propagandas un informatīvo materiālu, mācību metodisko un zinātnisko darbu izdošanai, iegādei un izmantošanai,

- stipendijām, prēmijām, pabalstiem,

- mācību un zinātnisko komandējumu apmaksai,

- biedrības funkcionēšanai.

6.4. Ziedojumi ar norādītu to izlietošanas mērķi obligāti ievērojami biedrības pārvaldes un izpildes institūcijām. Izlietot šos līdzekļus citiem mērķiem var tikai ar ziedojumu izdarītāja rakstisku piekrišanu. Uz laiku brīvos līdzekļus biedrība var izmantot akciju vai daļu iegādei, noguldījumiem vai pasākumu organizēšanai.

6.5. Biedrība ir tiesīga veikt ar saviem līdzekļiem un mantu likumdošanā paredzētos civiltiesiskos darījumus.

7. Biedrības biedri, to uzņemšanas un izslēgšanas kārtība.

7.1. Par biedrības biedru var būt

- Latvijas iedzīvotāji, kuri veic zinātniskus pētījumus, pedagoģisko vai praktisko darbu mikrobioloģijā, kā arī ar to saistītās jomās,

- juridiskās personas, izņemot valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijas,

- zinātniskās biedrības un asociācijas, zinātniskie institūti, augstākās mācību iestādes un ražošanas uzņēmumi, kuri sekmē biedrības darbību un maksā biedru naudu.

7.2. Pretendents, kurš vēlas kļūt par biedrības biedru, iesniedz biedrības vai tās nodaļas valdē iesniegumu, kurā apliecina, ka ir iepazinies ar biedrības statūtiem un apņemas tos pildīt, kā arī sekmēt biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu. Uzņemot biedrībā, nepieciešams viena biedrības biedra rakstisks vai mutisks ieteikums. Biedru uzņemšana notiek kongresā, valdes sēdē vai nodaļas sapulcē ar klātesošo biedru balsu vienkāršu vairākumu, atklāti balsojot. Pretendentam jānomaksā iestāšanās nauda biedrības valdes noteiktajā apmērā. Iestājoties biedrībā, izsniedz noteiktas formas biedra karti.

7.3. Juridiskās personas uzņem biedrības valdes sēdē atklātā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu. Juridiskajām personām izsniedz attiecīgu biedru apliecību.

7.4. Par LMB biedriem uzņem arī ārzemju speciālistus - fiziskas un juridiskas personas, kuras veic Latvijai nozīmīgus pētījumus, pedagoģisko vai praktisko darbu mikrobioloģijā vai tai radnieciskās jomās un kuras sadarbojas ar Latvijas speciālistiem. Tos ievēl biedrības kongresā atklātā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu.

7.5. Par LMB goda biedriem var ievēlēt kā Latvijas, tā arī citu valstu zinātniekus, kuriem ir izcili darbi mikrobioloģijā. Goda biedrus ievēl kongresā ar vienkāršu balsu vairākumu. Goda biedriem izsniedz goda biedra karti.

7.6. LMB biedri kārto visi vienādu iestāšanās maksu un ikgadējo biedru maksu, kas ir diferencēta strādājošiem un nestrādājošiem (studenti, pensionāri) biedriem. Maksas apjomu nosaka biedrības valde. Goda biedri ir atbrīvoti no biedru maksas. Ārzemju speciālistu - biedru un juridisko personu biedru maksas nosaka, vienojoties ar biedrības (struktūrvienības) valdi.

7.7. Lēmumu par atteikumu pretendentu uzņemt par biedru var pārsūdzēt biedrības valdei vai kongresam.

7.8. LMB biedru var izslēgt no biedrības ar biedrības valdes lēmumu, ja bez attaisnojošiem iemesliem nav nokārtota biedru naudas maksa ilgāk par diviem gadiem, kā arī ja biedra darbība ir pretrunā ar biedrības statūtiem. Izstāšanās no biedrības pēc personīgās vēlēšanās stājas spēkā pēc rakstiska iesnieguma saņemšanas biedrības valdē, un tai nav vajadzīgs valdes apstiprinājums.

7.9. Biedrības biedriem ir tiesības:

- vēlēt un tikt ievēlētiem biedrības pārvaldes, izpildes un revīzijas institūcijās,

- vēlēt un tikt ievēlētiem par delegātiem uz biedrības kongresu, kā arī piedalīties citos biedrības organizētajos pasākumos,

- apspriest biedrības pārvaldes un izpildinstitūciju darbu, izteikt priekšlikumus par to darbības uzlabošanu,

- izmantot biedrības materiāltehnisko bāzi, kā arī zinātnes un informācijas potenciālu,

- statūtos paredzētajā kārtībā pieprasīt biedru kongresa vai valdes ārkārtas sēdes sasaukšanu ar savu izvirzīto darba kārtību.

7.10. Biedrības biedriem ir pienākumi:

- ievērot biedrības statūtus, piedalīties biedrības mērķu un projektu realizācijā,

- piedalīties biedrības darbības un projektu propagandā un popularizācijā,

- regulāri maksāt biedru naudu.

8. Biedrības pašlikvidācija un reorganizācija.

8.1. Biedrības darbība izbeidzas

- ar kongresa lēmumu par biedrības pašlikvidāciju,

- ar tiesas spriedumu.

8.2. Lēmums par biedrības pašlikvidāciju pieņemams arī gadījumos, kad tā apvienojas ar citu sabiedrisku organizāciju vai sadalās, dibinot jaunas sabiedriskās organizācijas.

8.3. Lēmums par biedrības pašlikvidāciju trīs dienu laikā jāpaziņo Uzņēmumu reģistram.

8.4. Biedrībai likvidējoties, tās manta tiek izlietota saskaņā ar nolikumu, ko izstrādā valde, paredzot mantas izlietošanas kārtību šādā gadījumā (ziedot konkrēta projekta vai plāna realizācijai, labdarīgiem mērķiem u.tml.). Kongresam akceptējot šādu nolikumu, manta izlietojama Nolikuma paredzētajā kārtībā.

8.5. Biedrības pašlikvidēšanās gadījumā tās mantu un finansu līdzekļus nedrīkst sadalīt biedrības biedriem.