Latvijas mikrobiologu biedrība
Mikrobi veido būtiskas savstarpējās attiecības…

15.04.2015. 15.00
Kronvalda bulv. 4 (LU BF) 6.L auditorijā

1. Svarīgākie intelektuālā īpašuma aspekti mikrobioloģijā & biotehnoloģijā

Māra Rozenblate
LR Patentu valdes Izgudrojumu ekspertīzes departamenta Vadošā eksperte

2. Dažādi jautājumi